RegionBG

bg iconНачало » Новини » Тема Region.bg » Фирмите все повече използват ИКТ
Фирмите все повече използват ИКТ
17 Дек 2012 12:15:00    |    1255    |    Коментари: 0
pic

 

Запазва се тенденцията на растеж на дела на предприятията, които имат достъп до интернет, както и тези, които поддържат уебсайт или уебстраница, за да подобрят своята бизнес среда. Това показват данни на НСИ. През януари 2012 г. делът на предприятията, които имат достъп до интернет, достига до 87.4%, или с 0.5 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Значително се подобряват видът и скоростта на използваната връзка - 76.2% от предприятията използват фиксирана широколентова връзка, което е със 7.7 процентни пункта повече в сравнение с 2011 г., а почти половината предприятия (48.8%) поддържат своя уебстраница или уебсайт.
ИКТ са най-широко използвани в големите компании с над 250 заети лица, 98.3% от които имат достъп до интернет, докато в малките предприятия (10 - 49 заети лица) този относителен дял е 85.7%.
През 2012 г. всеки четвърти зает (26.7%) използва компютър поне веднъж седмично за изпълнение на своите служебни задължения, а за 22.5% от заетите лица е осигурен достъп до интернет, като в сравнение с предходната година се наблюдава увеличение съответно с 0.9 и 1.1 процентни пункта.
При малките предприятия (с 10 - 49 заети лица) се наблюдава най-висок относителен дял на заетите лица, използващи компютри (28.7%), докато при големите предприятия (с 250 и повече заети лица) най-висок е делът на заетите, използващи интернет - 24.8%.

Обмен на информация и услуги с публичната администрация по електронен път

През 2012 г. се наблюдава разширяване на възможностите за достъп до електронни административни услуги и на предлагането на по-широк спектър от онлайн услуги и административни процедури, които улесняват гражданите и бизнеса, ускоряват изтеглянето и изпращането на формуляри и внедряват нови практики на канализиране на информационните потоци. С увеличаване на предлаганите онлайн услуги от публичната администрация се засилва и интересът към тяхното приложение в бизнес средите. От предприятията, използващи интернет, 82.7% са получили информация от органите на публичната администрация, или с 3.2 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Повишава се и делът на предприятията, използващи възможността за изтегляне на формуляри (данъчни, счетоводни, статистически и др.) по електронен път, като за последната година 88.8% от тях са се възползвали от тази услуга. По-значително се повишава и интересът към самото изпращане или онлайн попълване на формулярите, като е регистрирано увеличение от 11.3 процентни пункта спрямо предходната година. Все още е малък делът на предприятията, които използват интернет за получаване на достъп до тръжни документи или спецификации в рамките на публичната електронна тръжна система, въпреки че има увеличение от 1.3 процентни пункта спрямо предходната година, едва 10.2% от предприятията са ползвали такива услуги.
От възможностите за автоматизиран обмен на информация и услуги се възползват почти всички големи предприятия (с 250 и повече заети лица) - 97.0% са изпращали попълнени формуляри, 96.3% са получавали (изтегляли) формуляри и 93.8% са получили информация по интернет.

Електронна търговия

Използването на интернет с цел извършване на електронна търговия от бизнеса оказва влияние едновременно в няколко насоки - намаляване на разходите на фирмите чрез оптимизиране на персонала, значително разширяване на обхвата на клиенти и доставчици до всяка точка на света, увеличават се приходите от продажбите, разгръща се интензивна маркетингова комуникационна стратегия, което своевременно довежда до повишаване на конкурентоспособността и развитие на все по-глобализиращия се пазар. Данните от проведеното изследване показват, че онлайн продажбите на предприятията увеличават своя дял и все повече от тях използват интернет, за да подобрят своя бизнес и да улеснят клиентите и доставчиците си. Продажбите по интернет са се увеличили с 1.1 процентни пункта спрямо предходната година, като 7.8% от предприятията са получили поръчки онлайн. Стойността на осъществените продажби по мрежата е 4 205 млн. лева. Същевременно се наблюдава спад от 4.4 процентни пункта в относителния дял на предприятията, осъществили покупки онлайн за същия период, като 7.3% от предприятията са закупили стоки или услуги онлайн и общата стойност на направените покупки е в размер на 1 892 млн. лева.

 

Разходи и инвестиции за ИКТ в предприятията

Изследването на разходите и инвестициите в ИКТ се провежда веднъж на две години, паралелно с изследването за използване на ИКТ в предприятията. Наблюдаваният период е предходната (2011 г.) година.
С нарасналото използване на ИКТ в предприятията съществено се увеличават разходите и инвестициите за тяхното закупуване и поддръжка. През 2011 г. предприятията с над 10 заети са направили разходи, свързани с ИКТ, в размер на 2 576 млн. лева. С най-висок относителен дял (50.7%) са разходите за закупуване на ИТ услуги, в които се включват:
- ИТ консултантски услуги - компютърни системи и услуги по управление на мрежата; услуги по дизайн и инженеринг на компютърни и телекомуникационни мрежи; ИТ услуги по техническа поддръжка; услуги по осигуряване на ИТ инфраструктура, уебхостинг и други хостинг услуги;
- други ИТ услуги - инсталиране, ремонт и поддържане на компютри, периферни устройства и телекомуникационно оборудване;
- телекомуникационни услуги - фиксирани и мобилни телефонни услуги; услуги по пренос на данни; услуги за достъп до интернет и услуги на частни мрежи.
На следващо място по направени разходи от предприятията (33.3%) са разходите за закупуване на ИТ стоки (компютри и периферни устройства) и телекомуникационни стоки (оборудване) в размер на 857 млн. лв., в които се включват:
- ИТ стоки - всички видове компютри, сървъри; монитори, проектори, скенери, принтери, мултифункционални устройства и други устройства, които могат да бъдат свързани към компютри; харддискове, флашдискове и други устройства за съхранение на данни; ПОС терминали, банкомати; други устройства за обработка на данни.
- Комуникационни стоки - стационарни и мобилни телефони, комутатори, устройства за предаване и приемане на глас, данни и изображения; модеми, рутери, хъбове и други комуникационни устройства в кабелни или безжични мрежи; телевизионни и професионални видеокамери; охранителни, противопожарни или други аларми.
Делът на разходите, направени за лицензиран софтуер, софуерни пакети или за специализиран софтуер, направен по поръчка, представлява 11.3% от общите разходи за ИКТ. В тази категория се включват:
- Софтуерен пакет (операционни системи, мрежов софтуер, софтуер за управление на бази данни, развойни инструменти и езици за програмиране, софтуерни приложения за използване в офиса и за домашна употреба, специфични производствени и други софтуерни приложения); софтуер за изтегляне (системен софтуер, приложен софтуер); софтуер, използван онлайн; софтуер, направен по поръчка на клиента; лицензи за използване на даден софтуер в рамките на предприятието.

 

 


 

Коментари (0)
Коментирай
Име:
E-mail:
Текст:
Код за сигурност
Напиши символите в полето:
code
 
Региони в България